WebZdarma.cz
WebZdarma.cz
Projektování a provoz povrchových úprav Zdeňka Jelínková- Projektování a provoz povrchových úprav
                                                |   ÚVOD    |    AKTUALITY    |    GALERIE    |    KONTAKT    |     English version  |

  ZAMĚŘENÍ KONFERENCE

  PROGRAM

  PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI

  UBYTOVÁNÍ

  NABÍDKA K PREZENTACI

  POKYNY AUTORŮM
POŘADATEL

PhDr. Zdeňka JELÍNKOVÁ, CSc. - PPK
+Dr. Zdeňka TRÁVNÍČKOVÁ, CSc.
Korunní 67
130 00 PRAHA 3
Tel.: +420 728 333 171
e-mail: jelinkovazdenka@seznam.cz

PARTNEŘI<

SPEKTRA

Akreditované vzdělávací programy pro členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT)POZOR!!!
Spustili jsme nové webové stránky na adrese www.konferencepppu.cz.
Pro přesměrování klikněte ZDE.
POZOR!!!


43 let tradice = záruka kvality

Dovolujeme si Vás pozvat na 43. konferenci s mezinárodní účastí

PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV
8. - 9. března 2017 v hotelu Pyramida, Praha 6

Konference se koná ve spolupráci s Asociací korozních inženýrů, Českou společností povrchových úprav, Asociací českých a slovenských zinkoven, vědecko-výzkumných ústavů, vysokoškolských pracovišť, státních a veřejnoprávních orgánů, českých i zahraničních firem, mediálních partnerů.

Konference se koná pod záštitou Hospodářské komory ČR.

Konference je určena pro široký okruh posluchačů: majitele lakoven, autolakoven, galvanizoven a zinkoven, konstruktéry, projektanty, technology a mistry povrchových úprav, řídící technicko-hospodářské pracovníky, pracovníky marketingu, odbytu, zásobování, výrobce, distributory a uživatele nátěrových hmot, požární a bezpečnostní techniky, pracovníky hygienických stanic, inspektorátů životního prostředí, inspektorátů bezpečnosti práce, odborných škol a další organizací. Akce je každoročně zahrnuta mezi akreditované vzdělávací programy pro členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků, slouží jako školení v oblasti aktuálních právních předpisů týkajících se povrchových úprav a přináší informace o nových technologiích a materiálech.


43 let trvání tradice znamená kvalitu a přínos aktuálních informací v pravý čas.

Program naleznete ZDE .


Foto z konference


Zhodnocení 42. konference
PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV


Ve dnech 9. – 10. března 2016 se, jako obvykle v Praze v hotelu Pyramida, sešlo přes 200 účastníků, aby se seznámili s novými výsledky výzkumu pro lepší funkčnost a životnost nátěrových systémů, získali důležité informace k právním předpisům pro praxi a měli přehled o novinkách na trhu pro povrchové úpravy.

Program přednášek a prezentací firem byl opravdu bohatý a díky kvalitě všech přednášejících (z odborných společností AKI, ČSPÚ, AČSZ, SSPÚ, dále ČVUT, FCHT UP, VŠB, SZÚ, SVÚOM, ČIŽP, ÚNMZ) na vysoké odborné úrovni. S mnoha novinkami do programu přispěly i firmy. Pro šíření a podporu inovací, možnosti výměny zkušeností byla konferenci opakovaně udělena záštita Hospodářské komory ČR. Po mnoho let je konference zařazena mezi vzdělávací programy České komory autorizovaných inženýrů.

Již tradičně široký záběr měla úvodní přednáška prof. Ing. P. NOVÁKA, CSc. (VŠCHT) „Historie protikorozní ochrany kovů“ od doby ještě před naším letopočtem, doby železné, po dnešek. Ve 20. století byla zavedena a podstatně zdokonalena většina způsobů protikorozní ochrany kovů. Už v 19. století bylo používáno smaltování, zinkování, elektrolytické nanášení některých kovových povlaků aj. Mezi opravdu historické postupy protikorozní ochrany je možné řadit užívání kovů jako je měď, bronz, mosaz, olovo, cín, z povrchových úprav - je to černění, žárové cínování železa a použití olejových nátěrových hmot kovů.

Bohaté zkušenosti ze 17 let trvajícího výzkumu kvality povrchové úpravy kontinuálně lakovaných plechů shrnula ve své přednášce Ing. K. KREISLOVÁ, Ph.D. (SVÚOM). Konstatovala, že životnost obvyklých typů povrchové úpravy PES a PVC se pohybuje mezi 10 až 15 lety v běžných městských a průmyslových prostředích ČR. PVDF povlaky mají vyšší životnost, a to 25 až 30 let. Vzhledem k velkému počtu staveb, na kterých tyto plechy nebo z nich zhotovené panely byly použity, mají informace o kvalitě a životnosti povrchové úpravy i samotných plechů značný význam. Další prací ze SVÚOM se prezentoval Ing. L. MINDOŠ: při sledování negativního vlivu zvýšení funkčnosti vrchní vrstvy coil-coating nátěrového systému na jeho životnost protikorozní ochrany se potvrdilo, že hlavní příčinou selhání povrchové úpravy duplexního nátěrového systému je nevhodný způsob modifikace vrchní vrstvy částicemi na bázi polyamidu, jejichž původní velikost před zapracováním do této vrstvy běžně přesahovala tloušťku vrchní vrstvy. Ing. H. GEIPLOVÁ (SVÚOM a kol.) hodnotila adhezi, přilnavost, jednu z nejdůležitějších podmínek ochranné funkce povlaku, odtrhovými zkouškami. Upozornila na to, že při interpretaci výsledků zkoušek je třeba brát v úvahu všechny souvislosti, neboť chyby by mohly vést k ekonomickým škodám.

Práce prof. Ing. A. KALENDOVÉ, Ph.D. (FCHT UP) se zabývala studiem vlastností organických povlaků s obsahem zinkového prachu v kombinaci s vodivými pigmenty. Podle výsledků fyzikálně-mechanických zkoušek jako nejodolnější lze označit nátěry s obsahem grafitu, polypyrrolu a povrchově upraveného grafitu polypyrrolem.

Zejména automobilový průmysl v poslední době investoval do vývoje řady moderních cyklických zkoušek, které zahrnují střídající se fáze solné mlhy, sušení, vlhčení, event. další technické fáze. Podle Ing. T. PROŠKA, Ph.D. (Technopark Kralupy VŠCHT) výsledky těchto cyklických korozních zkoušek poskytují významně lepší predikci chování materiálu, předpověď životnosti kovových, polymerních a kombinovaných materiálů.

O možnosti korozního testování povlaků v centru PROMATECH, které vytváří platformu pro spolupráci mezi akademickou a průmyslovou sférou, referoval Mgr. M. HALAMA, Ph.D. (TU Košice a kol.). Spolupráce má přispět k podpoře implementace nových materiálů a technologií do výroby na Slovensku.

V poslední době jsou požadavky investorů na zvýšenou protikorozní ochranu zajišťující delší životnost ocelových konstrukcí. Ing. P. STRZYŽ (AČSZ) a Ing. R. SIOSTRZONEK (VŠB TU) představili kombinaci povlaku žárově zinkovaného ponorem a nátěrového systému jako jednu z možných metod, které poskytují ocelovému povrchu účinnou protikorozní ochranu. Ing. P. SZELAG a kol. (Pragochema) zkoumali inhibitory moření, které potlačují vady při lakování žárově zinkované oceli. Použití inhibitoru při moření je účinnější než tepelné zpracování vzorků před nanesením a vypálením nátěrové hmoty. Technologické postupy při galvanickém pokovení hliníku a jeho slitin objasnil Ing. L. OBR (ČSPÚ). Podle P. ŽATEČKY (Cech malířů, lakýrníků a tapetářů) ke zkvalitnění práce řemeslníků má posloužit zavedení mistrovských zkoušek. Krom dalších výhod se díky mistrům řemesla zlepší nábor na SOU. Je škoda, že například není již ve školství obor galvanizér.

Tematicky důležitý blok z hlediska bezpečnosti provozu byl věnován novým předpisům v hygieně práce – MUDr. Z. TRÁVNÍČKOVÁ, CSc. (Státní zdravotní ústav), normám v povrchových úpravách – Ing. L. TURZA (ÚNMZ), nové evropské směrnici v oblasti posuzování shody výrobků – Ing. Z. SVOBODA (Strojírenský zkušební ústav), připravované novele o vodách – Ing. R. NÁSE (ČIŽP).

Na 30 firem představilo své výrobky a služby jak v programu, tak u stolků a obsáhlo velmi široké spektrum nabídek od aplikačních technologií, lakovacích linek, tryskání, nátěrových hmot, snímatelné tekuté folie (což je víceúčelový polymerní nástřik s vysokou flexibilitou), přes čištění odpadních vod, zvlhčování vzduchu, odstranění pachového znečištění, po univerzální měřicí systém aj. Zájemci najdou seznam těchto firem v položce Program 2016.

Na závěr konference se uskutečnila exkurze do Dopravního podniku hl. m. Prahy – opravny tramvají, během které mohli účastníci zhlédnout nejen pracoviště podpovrchových a povrchových úprav (tryskací zařízení, lakovny mokrou i práškovou), ale i další provozy.

Tak jako v minulých letech oblíbený společenský večer měl veselou, přátelskou atmosféru. Mnozí účastníci si opět slíbili: Na shledanou za rok v březnu 2017!

Podrobnější informace zájemci mohou najít na našich stránkách a ve vydaném 42. sborníku Projektování a provoz povrchových úprav, který má přiděleno ISBN. Sborník lze na dobírku objednat na adrese pořadatele.


Uvítáme Vaše náměty k programu, podněty, připomínky a přihlášky k prezentaci
pro 43. konferenci Projektování a provoz povrchových úprav v březnu 2017.


copyright (C) PPK - Jelínková Zdenka, 2009