WebZdarma.cz
WebZdarma.cz
Projektování a provoz povrchových úprav Zdeňka Jelínková- Projektování a provoz povrchových úprav
                                                |   ÚVOD    |    AKTUALITY    |    GALERIE    |    KONTAKT    |     English version  |

  ZAMĚŘENÍ KONFERENCE

  PROGRAM

  PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI

  UBYTOVÁNÍ

  NABÍDKA K PREZENTACI

  POKYNY AUTORŮM
POŘADATEL

PhDr. Zdeňka JELÍNKOVÁ, CSc. - PPK
Korunní 67
130 00 PRAHA 3
Tel./Fax: 224 256 668
e-mail: jelinkovazdenka@seznam.cz

PARTNEŘI<

SPEKTRA

Akreditované vzdělávací programy pro členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT)42 let tradice = záruka kvality

Dovolujeme si Vás pozvat na 42. konferenci s mezinárodní účastí

PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV
9. - 10. března 2016 v hotelu Pyramida, Praha 6

Konference se koná ve spolupráci s Asociací korozních inženýrů, Českou společností povrchových úprav, Asociací českých a slovenských zinkoven, vědecko-výzkumných ústavů, vysokoškolských pracovišť, státních a veřejnoprávních orgánů, českých i zahraničních firem, mediálních partnerů.

Konference se koná pod záštitou Hospodářské komory ČR.

Konference je určena pro široký okruh posluchačů: majitele lakoven, autolakoven, galvanizoven a zinkoven, konstruktéry, projektanty, technology a mistry povrchových úprav, řídící technicko-hospodářské pracovníky, pracovníky marketingu, odbytu, zásobování, výrobce, distributory a uživatele nátěrových hmot, požární a bezpečnostní techniky, pracovníky hygienických stanic, inspektorátů životního prostředí, inspektorátů bezpečnosti práce, odborných škol a další organizací. Akce je každoročně zahrnuta mezi akreditované vzdělávací programy pro členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků, slouží jako školení v oblasti aktuálních právních předpisů týkajících se povrchových úprav a přináší informace o nových technologiích a materiálech.


42 let trvání tradice znamená kvalitu a přínos aktuálních informací v pravý čas.

Program naleznete ZDE .


Foto z konference


Zhodnocení 41. konference
PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV


Tradice 41 let, kterou drží konference Projektování a provoz povrchových úprav, ji řadí mezi nejstarší v tohoto oboru. Letos se účastníci sešli ve dnech 11. a 12. března 2015 opět v Praze v hotelu Pyramida.

Na konferenci ve vzácné spolupráci předsedali a přednášeli prezidenti odborných společností a asociací (nejen z ČR ale i ze Slovenska), které se zabývají problematikou povrchových úprav: České společnosti povrchových úprav (ČSPÚ), Asociace korozních inženýrů (AKI), Asociace českých a slovenských zinkoven (AČSZ), Asociace výrobců nátěrových hmot ČR (AVNH ČR) a Slovenské společnosti povrchových úprav (SSPÚ), což garantovalo vysokou odbornou úroveň.

Konferenci byla udělena záštita Hospodářské komory. Záštita je udělována vybraným akcím, které jsou přínosem pro podnikání a podnikatele a/nebo přispívají k zachování tradic českého řemesla a průmyslu. Po mnoho let je konference zařazena mezi vzdělávací programy České komory autorizovaných inženýrů.

Cílem programu proto bylo, aby novinky z oboru povrchových úprav a z legislativy se staly přínosem i pro letošní početnou účast.

Úvodní přednáška prof. Ing. P. NOVÁKA (VŠCHT) představuje každoročně neocenitelnou studnici znalostí a dlouholetých zkušeností. Letošní téma bylo zvlášť závažné a varovné, protože se věnovalo vážným haváriím způsobených korozí kovů. Účastníci konference kladně hodnotili jako poučné „Nové směry v aplikacích technologie chemického niklování“ Ing. L. OBRA, CSc. (ČSPÚ). Na základě naměřených hodnot katodové proudové účinnosti dvou slabě kyselých zinkovacích lázní formuloval Ing. P.SZELAG (za AKI a Pragochema) závěry a doporučení k navodíkování oceli ze slabě kyselých zinkovacích lázní. O výhodách a možnostech použití žárového zinkování hovořil již tradičně Ing. P. STRZYŽ (AČSZ). Zástupce SSPÚ Mgr. M. HALAMA, Ph.D. za kolektiv pracovníků TU Košice se věnoval nedestruktivnímu stanovení kvality tenkých organických povlaků. Z Košic také přijeli přednášet o způsobech hodnocení otryskaných povrchů doc. Ing. GUZANOVÁ, PhD. a Ing. D. Draganovská. Mnohaleté zkušenosti SVÚOM zúročila Ing. H. GEIPLOVÁ při hodnocení nátěrů v korozně agresivních podmínkách a v jejich porovnání s laboratorními zkouškami. „Nové trendy v navrhování a provádění korozních zkoušek“ uvedla Ing. K KREISLOVÁ, Ph.D. (také ze SVÚOM) – systematicky prováděné hodnocení kvality materiálů a povlaků úprav napomáhá předcházení vad, přispívá k dosažení požadované životnosti výrobků, resp. jejich protikorozních ochran.

V bloku o normách a legislativě Ing. Z. SVOBODA (Strojírenský zkušební ústav-TI) zdůraznil, že normy převážně přebírané z Evropské unie se průběžné revidují. Aby byla zachována bezpečná úroveň technických zařízení, je nutno sledovat aktuální stav technických požadavků, které se týkají lakoven a stříkacích kabin. Došlo také ke změnám v požadavcích na bezpečnost zařízení pro nanášení nátěrových hmot a práškových plastů v elektrickém poli.

S povinnostmi provozovatele lakoven, ve kterých se skladují, používají hořlavé kapaliny a s požadavky požární bezpečnosti pro tyto provozy seznámil účastníky Ing. V. KRATOCHVÍL (Kraso) v přednášce o změnách v oblasti předpisů týkajících se hořlavých kapalin a jejich skladování.

Přednáška Ing. R. NÁSE (ČIŽP – OI Praha) „Dozorová činnost ČIŽP při vypouštění odpadních vod s obsahem nebezpečných látek“ se zabývala nejen povinnostmi a podmínkami, za jakých lze odpadní vody vypouštět, ale demonstroval příklady havarijních stavů na vodách vyvolaných požárem galvanické linky. Na to, že těžké kovy v odpadních vodách představují problém, poukázala Ing. J. MATYSÍKOVÁ (a kol. ASIO). Použitím nanočástice nulamocného železa se snažili o inovativní a účinné odstranění těžkých kovů.

O ochraně zdraví, klasifikaci a označení nebezpečnosti chemických látek a směsí, podle nového systému – nařízení CLP (classification, labelling, packing) podrobně účastníky instruovala MUDr. Z. TRÁVNÍČKOVÁ, CSc. (Státní zdravotní ústav). Zaměřila se především na to, aby uživatelé chemických látek/směsí porozuměli významu jednotlivých H-vět, které jsou uváděny obalech.

Zajímavý informační přínos tvořily prezentace firem: Antikorozní systémy Teknos (Finnproduct), Turbulární membrány pro elektroforetické lakování (MemBrain), Aplikační technologie a technika Dürr (Dürr Systems Czech Republic), Aplikace rychloreaktivních 2K nátěrových hmot (Media CZ), Stříkací, lakovací a lepící technika (WAtech), Nová proplachovací média pro vodou ředitelné barvy (Henkel ČR). Své vývojové aktivity a projekty představily firmy Galatek, Lankwitzer ČR a Steng. Všechny výše uvedené příspěvky jsou uvedeny ve sborníku 41. konference. S nabídkou informací a konzultací u stolků i v kuloárech přišly ještě firmy Denios, Ekol, Ewac, Fanuc Czech, Kovofiniš, Quins, RSBP, Sintex, Technicoat.

Konferenci zakončila zajímavá exkurze do závodu AERO Vodochody AEROSPACE a.s. na pozvání pracovníků závodu a firem Steng s.r.o. a Galatek a.s. – dodavatelů technologických zařízení.

Tak jako v minulých letech oblíbený společenský večer měl veselou, přátelskou atmosféru, letos naladěnou na středověkou strunu ve starobylé krčmě. Mnozí účastníci si opět slíbili: Na shledanou za rok březnu 2016!

Konference je již několik let zařazována mezi vzdělávací programy České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT).

Podrobnější informace zájemci mohou najít na našich stránkách a ve vydaném 41. sborníku Projektování a provoz povrchových úprav, který má přiděleno ISBN. Sborník lze na dobírku objednat na adrese pořadatele.


Uvítáme Vaše náměty k programu, podněty, připomínky a přihlášky k prezentaci
pro 42. konferenci Projektování a provoz povrchových úprav v březnu 2016.


copyright (C) PPK - Jelínková Zdenka, 2009